Kuriosa ur bruksarkivet

  

Brukslivet

Aktiebolaget Öfverums Bruk

Hushållsredskap

Tåg med leverans från Öfverums bruk

1950-talets "Diversehandel"

 

 

Brukslivet

Att kvinnorna mera direkt deltogo i det hårda bruksarbetet framgår av 1819 års huvudbok, där man å tackjärnstillverkningens konto kan utläsa att:

Lise-Lina Cederstad arbetade såsom bruksarbetare under 24 1/2 vecka. Greta Nyman såsom limstockare, dvs krossat kalksten till masugnen under 6 1/2 vecka. Cajsa Hällberg samma arbete under 12 1/2 vecka. Lovisa Nyström såsom knippsmed 12 1/2 vecka.

Det har vid undersökningar av några bruk i vårt land konstaterats, att dessa sörjde för att de anställda kommo i åtnjutande av läkarvård och även svarade för kostnaderna härför.

Så föredömligt var det även ordnat å Överums bruk. Redan de första bruksböckerna omtala, att under tiden 1/10 1816 - 31/12 1817 var Doktor Lundbom bruksläkare. Texten lyder: "För besök hos Bruksfolk samt tillsläppning av medicamenter Riksdaler Banco 10.24-". För år 1817 utgjorde arvodet för "sjukbesök diverse gånger" Riksdaler Banco 22.21.2. Detta år anlitades även Doktor Davit i Dalhem. Den sistnämnde var kirurg och gift med Sofia Utterman från Helgerum i Västrums socken. Hon dog i Stockholm redan år 1799. År 1825 åtnjöt Lundbom ett fast arvode om 40 Rdr Rgd. 

Han hade dessutom det året särskild ersättning för "ordinerande 1 pund lakrits till sjuka stångjernsmeder". Lakrits var enligt gamla läkemedelspraktikan ett utmärkt medel för förkylning. År 1828 lyfter han ett arvode om Rdr 7.26.8 för "uppsättaren Haaks courerade för frossa", en på den tiden ofta angiven sjukdom.

Källa: "Överums bruk" av Walther Fischer, införd i "Tjustbygden" 1956.

  

Aktiebolaget Öfverums Bruk

 Meddelande beträffande elektriska belysningen i bostäderna.

 1. Strömmen ändras nu från 110 volt likström till 220 volt växelström. De gamla lamporna kunna ej användas till den nya strömmen. Det skulle förorsaka kortslutning.
 2. Priset på ljuset Kr. 6:50 pr år för 16-ljus lampa och 9:50 för 25-ljus lampa kommer att bibehållas.
 3. Detta pris gäller även för 1919, trots driftsavbrottet under sommaren, men då behöver ingen mellanavgift erläggas för den nya 220-volt lampan.
 4. Om en lampa går sönder, får ny sådan mot avlämnande av den gamla lösas i förrådet mot erläggande av Brukets självkostnadspris för dylik lampa. Alla lampor i bostäderna äro av samma fabrikat, och av detta fabrikat finnas inga lampor i verkstäderna.
 5. Annan lampa än av nyssnämnda fabrikat får icke finnas i bostäderna.
 6. Härmed erinras om att varje slag av otillåtet utnyttjande av elektrisk ström, enligt lag är att betrakta såsom stöld.
 7. Varje felaktighet i belysningen eller elektriska ledningen skall omedelbart anmälas till Brukskontoret.
 8. Inspektioner över belysningen komma att förtagas med vissa mellanrum.
 9. Den som hindrar eller fördröjer den inspekterande, avstänges från elektriskt ljus.
 10. Den som icke iakttager ovanstående bestämmelser avstänges från elektriskt ljus.
 11. Den som på dessa villkor icke vill hava elektriskt ljus, skall före 1 oktober göra skriftlig anmälan härom å Brukskontoret. Detta gäller även kommande år.

Öfverum den 1 September 1919. / Bruksförvaltningen.

 

Hushållsredskap

 

Ur 1863 års katalog. Kötthacken finns i museet.

 

 

Tåg med leverans från Öfverums bruk

Tågsätt med plogar från Överum. Tåget har 50 vagnar lastade med 50 plogar på varje vagn, alltså totalt 2.500 plogar. Troligen en leverans till Ryssland. Fotot är taget vid Jenny den 18 februari 1926.

 

1950-talets "Diversehandel"

Under 1950-talet, och en god bit in på 60-talet, var brukets tillverkning inriktad på "fullt sortiment" till lantbruket. Här redovisas ett sammandrag av tillverkningsrapporterna för åren 1950 - 1959. Material- och resursbehov framräknades då manuellt, d.v.s. utan hjälp av datorer! Antalet anställda var ca 800.

         Antal modellvarianter                                Antal modellvarianter                              
Betupptagare 2 Potatiskupare 1
Betlastare 1 skogskultivatorer 2
Frontlastare 1 Slitdelar till entreprenadmaskiner  
Gjutgods till bilindustrin m.fl.   Slåtterräfsor 1
Gödselvattenpumpar 1 Stallgödselspridare 1
"Haldagods", dvs delar till Halda skrivaskiner   Såmaskiner 2
Harvar 7 Tallrikskupare 1
Hästplogar 15 Traktorplogar 38
Hövändare 1 Vältar 1

Kultivatorer

1 Växelplogar 1
Mullskopor 2  Skogskran typ vajer  1
Potatissättare 2    
Potatisupptagare 2    

 

Förutom dessa "järnvaror" tillkom lantbrukets,skogens och träindusrins produkter (t.ex.fönster). 

 Upp till index